Đồng

Đồng đỏ, đồng thau, tấm, thanh, thanh tròn, lục giác và dây.

032 983 1995