Kim loại màu

Kim loại màu bao gồm Nhôm và đồng và các loại kim loại khác.

032 983 1995