Gia công cơ khí

Gia công chấn, uốn các biên dạng. Gia công sơn phủ xử lý bề mặt...

Gia công tiện phay
Gia công tấm
Hàn cơ khí
Xử lý bề mặt
032 983 1995