Inox

Inox tấm, cuộn, hộp, láp. Inox ống, ống công nghiệp, ống đúc, ống vi sinh. Inox thanh la, v.

Inox cuộn
Inox tấm
Inox ống
Inox hộp - láp
Inox thanh la - V
032 983 1995