Kim loại màu

Kim loại màu bao gồm Nhôm và đồng và các loại kim loại khác.

Nhôm
Đồng
032 983 1995